Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Ớt 200g x 50 Bags, 250g x 40 Bags, 4oz x 40 Bags